مطالب

گروه معماری و شهرسازی

اعضاء هیئت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

hoseini taheri feiz kamelnia marofi
 دکتر اکرم حسینی  دکتر جعفر طاهری  دکتر محمود فیض آبادی  دکتر حامد کامل نیا  دکتر حسین معروفی
دکترای حرفه ای معماری   دکترای حرفه ای معماری  دکترای حرفه ای معماری  دکترای حرفه ای معماری  دکترای حرفه ای شهرسازی
 استاد یار استاد یار  استاد یار  استاد یار  استاد یار

اساتید همکار دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

asatid-mehman

asatid2

گروه معماری

گروه شهر سازی

شما اینجا هستید: Home