مدیریت دانشکده معماری شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد


 دکتر حامد کامل نیا  پست الکترونیک : kamelnia[at]um.ac.ir kamelnia
دانشیار, دکترای حرفه ای معماری  ارتباط مستقیم با رییس دانشکده

 


شما اینجا هستید: Home فهرست اعضاء ریاست دانشکده