اعضاء هیئت علمی

دکتر اکرم حسینی پست الکترونیک : akram.hosseini[at]um.ac.ir hoseini
استادیار,دکترای حرفه ای معماری   تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۵۴۲۱ 

 دکتر جعفر طاهری
 پست الکترونیک : j.taheri[at]um.ac.ir taheri
استادیار,دکترای حرفه ای معماری  تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۵۴۲۴

 


دکتر هومن قهرمانی پست الکترونیک :hghahremani[at]um.ac.ir ghahremani
استادیار,دکترای حرفه ای شهرسازی  تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۵۴۲۷

 


 دکتر حامد کامل نیا  پست الکترونیک : kamelnia[at]um.ac.ir kamelnia

دانشیار, دکترای حرفه ای معماری

رزومه

تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۵۴۲۲

 


دکتر حسین معروفی پست الکترونیک : maroufi[at]um.ac.ir marofi
استادیار,دکترای حرفه ای شهرسازی   تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۵۴۲۸ 

 


دکتر سارا مهدیزاده پست الکترونیک :saramahdizadeh[at]um.ac.ir mahdizadeh

استادیار,دکترای حرفه ای معماری منظر  

رزومه

تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۵۴۲۶  

 


 اعضاء هیئت علمی وابسته و افتخاری

 

دکتر شهرام پوردیهیمی Dr pourdeihimi

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

 


دکتر سید غلامرضا اسلامی Dr eslami

استاد پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری،دانشگاه تهران

 


دکتر پیروز حناچی Dr hanachi

استاد پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری،دانشگاه تهران

 


دکتر محسن وفا مهر Dr vafamehr

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

 


دکتر سعید حقیر Dr haghir

دانشیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری،دانشگاه تهران

 


دکتر کتایون تقی زاده Dr taghizadeh

دانشیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری،دانشگاه تهران

 


دکتر محمد جواد مهدوی نژاد Dr mahdinejhad

دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

 


شما اینجا هستید: Home فهرست اعضاء اعضاء هیئت علمی