اعضاء هیئت علمی

دکتر اکرم حسینی پست الکترونیک : akram.hosseini[at]um.ac.ir hoseini
استادیار,دکترای حرفه ای معماری   تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۵۴۲۱ 

 دکتر جعفر طاهری
 پست الکترونیک : j.taheri[at]um.ac.ir taheri
استادیار,دکترای حرفه ای معماری  تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۵۴۲۴

 


 

دکتر محمود فیض آبادی پست الکترونیک :feizabadi[at]um.ac.ir feiz
استادیار,دکترای حرفه ای معماری   تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۵۴۲۵ 

 


 

دکتر هومن قهرمانی پست الکترونیک :hghahremani[at]um.ac.ir ghahremani
استادیار,دکترای حرفه ای شهرسازی  تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۵۴۲۷

 


 دکتر حامد کامل نیا  پست الکترونیک : kamelnia[at]um.ac.ir kamelnia

دانشیار, دکترای حرفه ای معماری

رزومه

تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۵۴۲۲

 


 

دکتر حسین معروفی پست الکترونیک : maroufi[at]um.ac.ir marofi
استادیار,دکترای حرفه ای شهرسازی   تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۵۴۲۸ 

 


دکتر سارا مهدیزاده پست الکترونیک :saramahdizadeh[at]um.ac.ir mahdizadeh

استادیار,دکترای حرفه ای معماری منظر  

رزومه

تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۵۴۲۶  

 

شما اینجا هستید: Home فهرست اعضاء اعضاء هیئت علمی